Het bieden van vraaggerichte zorg en ondersteuning waarbij de wensen en behoeften van de cliënt belangrijke uitgangspunten zijn.

Voor wie?

 • Professionals

  Zorggroep Kans is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende zorginstelling. We verlenen zorg, ondersteuning en huisvesting.

  De hoofdmoot van onze doelgroep wordt gevormd door jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Op een viertal locaties in Arnhem bieden we deze cliënten huisvesting, zorg op maat en begeleiding. Daarnaast begeleiden we onze cliënten bij hun dagbesteding en invulling van vrije tijd.

  Zorgvragen worden regelmatig met onze cliënten besproken en geëvalueerd. De zorgvraag en wens van de cliënt is leidraad bij onze begeleiding. Cliënt aan het roer en vraaggestuurde zorg zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De zorg- en dienstverlening vindt op professionele en verantwoorde wijze plaats met toepassing van geldende (zorg)wet- en regelgeving en de Zorggroep Kans kwaliteitseisen. Er is een duidelijke informatievoorziening naar de cliënt betreffende zijn recht op zorg en wat Zorggroep Kans in dat kader voor de cliënt kan betekenen. Zorggroep Kans respecteert de door cliënten gemaakte keuzes en bejegent hen altijd op basis van respect.

  Kernwaarden in ons handelen zijn:

  1. Betrokkenheid en respectvolle bejeging
  2. Efficiënt en gedreven
  3. Aanspreekbaar en betrouwbaar
  4. Meetbare kwaliteit
  5. Uitgaan van eigen kracht

  Hoewel Zorggroep Kans een kleine zorgaanbieder is, heeft zij de kwaliteit van dienstverlening goed geborgd. Wij voldoen aan de nieuwste zorgwetten (WLZ en WMO). Voorts is er voor de cliënten een klachtenregeling en een klachtencommissie die onafhankelijk van Zorggroep Kans functioneert. Deze klachtenregeling, inclusief klachtenformulier, wordt u uitgereikt zodra u bij Zorggroep Kans in zorg komt. Deze klachtenregeling en dit formulier zijn op elke locatie aanwezig. Periodiek worden er zowel onder bewoners als medewerkers tevredenheidsonderzoeken gehouden. Zorggroep Kans mag zich daarbij verheugen op goede scores.

  Jongeren worden gestimuleerd een opleiding te volgen of een geschikte werkomgeving te vinden (werken naar vermogen). Zo beschikken we zelf over een eigen activiteitencentrum. Daarnaast hebben we een eigen werkteam activerend werken, dat
  bemiddelt bij het vinden van gepast vrijwilligerswerk, een opleiding of een betaalde baan. Zorggroep Kans biedt op dit moment huisvesting aan 70 bewoners die daarbij begeleid worden door een gedreven team van rond de 30 goed opgeleide medewerkers. Ze hebben stuk voor stuk veel ervaring op het gebied van de omgang met cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische beperking. Zorggroep Kans werkt samen met diverse hulpverleningsorganisaties en ketenpartners. Zorggroep Kans heeft al met al een solide en brede basis om haar cliëntengroep maximaal te ondersteunen en te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk en gestructureerd bestaan.
 • Cliënten

  Ben jij op zoek naar een beschermde en veilige woonomgeving? Een woonomgeving die niet alleen kleinschalig is, maar ook nog eens gezellig? Wanneer je daarnaast ook nog eens behoefte hebt aan dagelijkse begeleiding om structuur in je leven aan te brengen en toe bent aan een zinvolle besteding van je dag, dan ben je bij Zorggroep Kans precies aan het juiste adres! Ook als je al zelfstandig woont en daarbij behoefte hebt aan begeleiding, kun je bij ons aankloppen.

  Zorggroep Kans is er namelijk op de eerste plaats voor jou. We willen dat jij je prettig en geborgen voelt. Kun je bepaalde dingen niet? Geen probleem, dan doen we die dingen samen! Samen met jou gaan we vol enthousiasme aan de slag om het beste uit jezelf naar boven te halen. Daarbij laten we niets na wat ertoe bijdraagt dat jij je goed en gelukkig voelt.Zorggroep Kans biedt zorg, opvang en begeleiding aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische aandoening. Het gaat hierbij om personen die zonder uitzondering weinig zelfredzaam zijn en behoefte hebben aan een goed functionerend netwerk. De cliënten van Zorggroep Kans worden optimaal begeleid bij de invulling van hun dagelijkse bezigheden en het structureren van hun persoonlijke leven. De doelgroep bestaat in grote lijnen uit personen met een verstandelijke beperking en personen met psychiatrische problemen zoals angststoornissen, eetstoornissen, stemmingstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, autismespectrum stoornis en personen met borderline problematiek. Goede opvang en optimale begeleiding van deze kwetsbare groep staan bij Zorggroep Kans centraal. We kijken niet op de eerste plaats naar wat je niet kunt, maar vooral naar van wat je juist wél in je mars hebt. Problemen proberen we altijd om te zetten naar kansen. Via Zorggroep Kans ga je in de toekomst misschien wel een opleiding volgen of ga je aan de slag in ons eigen activiteitencentrum “Het College” om daarna wellicht een betaalde baan te krijgen.

  Cliënten die gebruik willen maken van de zorg en dienstverlening van Zorggroep Kans moeten over een zorgindicatie beschikken, een zogeheten zorgzwaartepakket oftewel ZZP. Zorgzwaartepakketten zijn er in verschillende vormen. Hoeveel zorg er jou geboden kan worden, bepaalt de gemeente of het Zorgkantoor op basis van je CIZ indicatie. Wil je hier meer informatie over? Kijk dan op zodoenwehetinarnhem.nl of http://www.ciz.nl. 

  Klinkt dit je als muziek in de oren? Surf dan nog maar eens goed over deze website om te onderzoeken of Zorggroep Kans bij jou past en praat erover met je ouders of eventuele hulpverleners. Ben je dan nog steeds geïnteresseerd surf dan naar het kopje “Aanmelden”.

 • Ouders

  Zorggroep Kans is er in eerste instantie om (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden.

  Het grootste deel van onze cliënten woont in een van onze vier kleinschalige woonprojecten in Arnhem. Wanneer uw zoon of dochter reeds zelfstandig woont en daarbij wel ondersteuning kan gebruiken, kunt u ook bij ons terecht. Ook in dat geval bieden wij uw kind een zorgpakket op maat.

  Bij het uitstippelen van de weg naar een gestructureerd en zo zelfstandig mogelijk bestaan, vinden wij niet alleen een vertrouwde woonomgeving maar ook een zinvolle daginvulling van groot belang. Indien mogelijk stimuleren wij uw kind een opleiding te volgen of een geschikte werkomgeving te vinden.

  Onze cliënten kunnen in eerste instantie aan de slag in ons activiteitencentrum “Het College”, om daarna mogelijk door te groeien naar een betaalde baan, al dan niet met begeleiding. Binnen Het College is een medewerker werkzaam die zich bezighoudt met activerend werken.

  Het welzijn van uw kind staat bij ons te allen tijde centraal. Al onze inspanningen zijn er volledig op gericht uw zoon of dochter zo optimaal mogelijk te begeleiden naar een evenwichtig en gelukkig bestaan dat maximaal harmonieert met de eigen leefomgeving.